Nawigacja mobilna menu

REGULAMIN XXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO MARKA HŁASKI

 

ORGANIZATORZY:

 • Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju „NA SKRZYDŁACH MOTYLA” w Chorzowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie

 

WSPÓŁORGANIZATOR:

 • Port Poetycki w Chorzowie

 

PATRONAT HONOROWY:

 • ubiegamy się o Patronat Śląskiego Kuratora Oświaty
 • ubiegamy się o Patronat Marszałka Województwa Śląskiego
 • ubiegamy się o Patronat Prezydenta Miasta Chorzów

 

PATRONAT MEDIALNY:

 • portal „chorzowianin.pl”

 

PATRONAT PROMOCYJNY:

 • Kwartalnik kulturalny -„Fabryka Silesia” Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach
 • Kwartalnik kulturalny – „Opcje”
 • Miesięcznik społeczno-kulturalny – „Śląsk”
 • Wydawnictwo „ISKRY”

 

I . WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia.
 2. Na adres organizatora należy przesłać własne prace w czterech egzemplarzach:
 • trzy utwory poetyckie i /lub
 • jeden utwór prozatorski do 10 stron maszynopisu,

               (w celu przygotowania publikacji laureaci będą proszeni o przesłanie wersji elektronicznej prac).

 1. Tematyka prac jest dowolna.
 2. Prace muszą być pracami własnymi.
 3. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane i publikowane w formie książki, antologii, druku w czasopiśmie lub
  e-booku.
 4. Wszystkie nadesłane prace powinny stanowić wydruk komputerowy.
 5. Prace powinny być napisane według następujących ustawień:
 • czcionka Times New Roman, rozmiar 12
 • odstępy między wierszami – interlinia 1,5,
 • margines dolny, górny oraz boczny 2,5 cm (normalny)
 1. Każda nadesłana na konkurs praca powinna być oznaczona godłem (słowo lub wyrażenie będące umownym znakiem autora, nie może to być znak graficzny).
 2. Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem autora. W kopercie należy umieścić kompletnie
  i czytelnie wypełniony załącznik.

W kwestionariuszu należy umieścić godło oraz prawdziwe dane autora – nie pseudonim artystyczny.

 1. PRACE, KTÓRE NIE BĘDĄ SPEŁNIAŁY WYŻEJ WYMIENIONYCH WYMOGÓW BĘDĄ ODRZUCANE.
 2. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz koszty przyjazdu na uroczyste wręczenie nagród ponosi uczestnik konkursu.

 

 1. TERMINY:
 1. Prace należy przesyłać do 31 marca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:    

Młodzieżowy Dom Kultury

 1. J. Lompy 13

41-500 Chorzów

[ z dopiskiem KONKURS LITERACKI IM.MARKA HŁASKI ]

 

 1. Uroczyste podsumowanie konkursu, nastąpi  13 czerwca 2020 r.

 

 

III. NAGRODY:

 1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje o podziale nagród.
 2. Jury ma prawo odrzucić prace, które wskazywałyby na przywłaszczenie sobie niematerialnych dóbr intelektualnych osób trzecich.
 3. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne dla laureatów I, II i III miejsca w dziedzinie prozy oraz I, II i III miejsca
  w dziedzinie poezji oraz ewentualne wyróżnienia w obu kategoriach.

Przewidywane kwoty nagród pieniężnych to 600 PLN (I miejsce), 500 PLN (II miejsce), 400 PLN (III miejsce).

Laureat pierwszego miejsca w dziedzinie poezji będzie miał możliwość zaprezentowania swojej twórczości podczas XVI edycji „Portu Poetyckiego” organizowanego w Chorzowie.

 

 1. USTALENIA KOŃCOWE:
 1. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością organizatora.
 2. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 3. Koordynatorki imprezy: Justyna Szturma (j.szturma@mdkchorzow.pl); Sandra Górczyńska (s.gorczynska@mdkchorzow.pl)

 

Klauzula informacyjna dla uczestników XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Marka Hłaski

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) informuję Panią/Pana, że:

 • administratorem zbieranych danych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Józefa Lompy 13;
 • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: biuro@bitprotect.pl;
 • celami przetwarzania danych są: organizacja i przeprowadzenie wydarzenia, rozliczenie wydarzenia i przyznanych nagród, publikacja wyników, promocja MDK oraz archiwizowanie wydarzeń MDK ;
 • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i / lub art. 9 ust 2 lit. a) RODO;
 • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, chyba że będą uprawnione na mocy przepisów prawa;
 • dane będą przechowywane do momentu zrealizowania celów wydarzenia, a następnie przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • podanie danych identyfikacyjnych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie; zgoda na publikację wyników konkursu oraz wizerunku jest dobrowolna i nie jest uzależnione od niej wzięcie udziału w konkursie;
 • zgodę można wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; formularz i sposób wycofania zgody zostały określone w regulaminie;
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz – z uwzględnieniem przepisów – prawa do sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu;
 • przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie narusza powyższe prawa lub RODO;
 • w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

*Załącznik do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Marka Hłaski

 

Dane osobowe uczestnika konkursu:

Imię 
Nazwisko 
Adres zamieszkania

(ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy)

 
Numer telefonu 
Adres e-mail 
Godło 
Tytuł utworu 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, iż przekazane prace konkursowe nie były wcześniej nagradzane i publikowane oraz nie naruszają majątkowych
i osobistych praw autorskich osób trzecich.

 

                                                                                                       ………………………………………

                                                                                                                                              podpis uczestnika konkursu

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z organizacją Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im Marka Hłaski. Zakres zgody na publikację wyników i wizerunku obejmuje: prezentację wyników laureatów konkursu, wręczenie nagród podczas podsumowania konkursu, publikację zdjęć z uroczystości podsumowującej, publikację nagrodzonych tekstów w wydawnictwie pokonkursowym.   

 

                                                                                                       ………………………………………

                                                                                                                                              podpis uczestnika konkursu

Klauzula informacyjna dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im Marka Hłaski

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) informuję Panią/Pana, że:

 • administratorem zbieranych danych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Józefa Lompy 13;
 • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: biuro@bitprotect.pl;
 • celami przetwarzania danych są: organizacja i przeprowadzenie wydarzenia, rozliczenie wydarzenia i przyznanych nagród, publikacja wyników, promocja MDK oraz archiwizowanie wydarzeń MDK ;
 • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i / lub art. 9 ust 2 lit. a) RODO;
 • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, chyba że będą uprawnione na mocy przepisów prawa;
 • dane będą przechowywane do momentu zrealizowania celów wydarzenia, a następnie przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • podanie danych identyfikacyjnych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie; zgoda na publikację wyników konkursu oraz wizerunku jest dobrowolna i nie jest uzależnione od niej wzięcie udziału w konkursie;
 • zgodę można wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; formularz i sposób wycofania zgody zostały określone w regulaminie;
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz – z uwzględnieniem przepisów – prawa do sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu;
 • przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie narusza powyższe prawa lub RODO;
 • w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z klauzulą informacyjną

 

                                                                                             ………………………………………

                                                                                                                                            podpis uczestnika konkursu