Nawigacja mobilna menu

REGULAMIN

XXVII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO IM. MARKA HŁASKI

 

ORGANIZATORZY:

 • Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju „NA SKRZYDŁACH MOTYLA” w Chorzowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie

 

WSPÓŁORGANIZATOR:

 • Port Poetycki w Chorzowie

 

PATRONAT HONOROWY:

 • Organizator stara się o patronat Marszałka Województwa Śląskiego
 • Patronat Prezydenta Miasta Chorzów

 

PATRONAT MEDIALNY:

 • portal „chorzowianin.pl”
 • portal „pelniakultury.pl”
 • portal „silesiakultura.pl”
 • portal „strefaautora.pl”
 • portal „rik.katowice.pl”

 

PATRONAT PROMOCYJNY:

 • Kwartalnik kulturalny -„Fabryka Silesia” Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach
 • Miesięcznik społeczno-kulturalny – „Śląsk”
 • Wydawnictwo „ISKRY”

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 2. Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia.
 3. 2. Na adres organizatora należy przesłać własne, niepublikowane i nienagradzane, w czterech egzemplarzach:
 • Trzy utwory poetyckie i/lub
 • Jeden utwór prozatorski do 10 stron maszynopisu

W celu przygotowania publikacji konieczne jest PÓŹNIEJSZE  nadesłanie wersji elektronicznej nagrodzonych prac
(plik  w formacie doc. docx. podpisany godłem autora), wysłany drogą mailową na adres
:konkurs.hlasko@mdkchorzow.pl  PO ZAKOŃCZONYCH OBRADACH JURY, ORGANIZATOR SKONTAKTUJE SIĘ Z LAUREATAMI Z PROŚBĄ          O PRZESŁANIE PLIKU!!!

 1. Tematyka prac jest dowolna.
 2. 4. Prace muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi i niepublikowanymi.

Prace nie mogą być publikowane w formie książki, antologii, druku w czasopiśmie lub  e-booku

5.Wszystkie nadesłane prace powinny stanowić wydruk komputerowy.

 1. Prace powinny być napisane według następujących ustawień
 • czcionką Times New Roman,
 • rozmiar czcionki 12,
 • odstępy między wierszami 1,5
 • margines dolny, górny oraz boczny 2,5cm.
 1. Każda nadesłana na konkurs praca powinna być oznaczona godłem (słowo lub wyrażenie będące umownym znakiem autora,
  nie może to być znak graficzny). Godło należy umieścić w górnym prawym rogu pracy.
 2. Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem autora. W kopercie należy umieścić podpisane oświadczenie* oraz krótką informację o autorze, która musi zawierać: imię i nazwisko autora, datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail.
 • W kwestionariuszu należy umieścić godło oraz prawdziwe dane autora – nie pseudonim artystyczny.

9.PRACE, KTÓRE NIE BĘDĄ SPEŁNIAŁY WYŻEJ WYMIENIONYCH WYMOGÓW BĘDĄ ODRZUCANE.

 1. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz koszty przyjazdu na uroczyste wręczenie nagród ponosi uczestnik konkursu.
 2. TERMINY:
 3. Prace należy przesyłać do 1 marca 2019r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury

 1. J. Lompy 13

41-500 Chorzów

[ z dopiskiem KONKURS LITERACKI IM.MARKA HŁASKI ]

 

 1. 2. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, odbędzie się 8 czerwca 2019r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie.
  O dokładnym terminie organizatorzy poinformują laureatów pisemnie lub telefonicznie.

 

III. NAGRODY:

 1. 1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje o podziale nagród.
 2. 2. Jury ma prawo odrzucić prace, które wskazywałyby na przywłaszczenie sobie niematerialnych dóbr intelektualnych osób trzecich.
 3. 3. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne dla laureatów I, II i III miejsca w dziedzinie prozy oraz I, II i III miejsca w dziedzinie poezji oraz wyróżnienia w obu kategoriach.

Przewidywane kwoty nagród pieniężnych to 600 PLN (I miejsce), 500 PLN (II miejsce), 400 PLN (III miejsce).

 1. Laureat pierwszego miejsca w dziedzinie poezji będzie miał możliwość zaprezentowania swojej twórczości podczas XVII edycji „Portu Poetyckiego” organizowanego w Chorzowie.

 

 1. USTALENIA KOŃCOWE:
 2. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością organizatora.
 3. 2. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 4. Koordynator imprezy: Justyna Kenig (j.kenig@mdkchorzow.pl)

 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA :
 2. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych Młodzieżowego Domu Kultury oraz na publikację prac i wizerunku w materiałach promocyjnych, prasie lokalnej, na stronie internetowej MDK, na profilu społecznościowym Facebook oraz na stronach internetowych instytucji współpracujących, do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję Panią/Pana, że:
 • administratorem danych uczestników konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie ul. Lompy 13
 • naszym inspektorem ochrony danych jest  Zdzisław Korzuchi można skontaktować się z nim przez e-mail biuro@bitprotect.pl
 • celem przetwarzania podanych danych jest możliwość realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo oświatowe, ustawy
  o systemie oświaty oraz wydanych do nich aktów wykonawczych, a także Statutu placówki, a podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • celem przetwarzania podanych danych jest prowadzenie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń odbywających się w placówce oraz promocji placówki, a podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • uczestnikom konkursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
 • podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w konkursie;
 • podane dane będą przechowywane przez okres5 lat od dnia zakończenia konkursu; dokumentacja fotograficzna i dane umieszczane na stronie internetowej i portalu społecznościowym Facebook będą przechowywane przez okres prowadzenia strony internetowej, profilu społecznościowym Facebook administratora danych;
 • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
 • uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
 • uczestnicy konkursu mogą wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważają, że przetwarzanie podanych danych narusza ich prawa lub RODO.

 

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Marka Hłaski

 

Dane osobowe uczestnika konkursu:

Imię 
Nazwisko 
Data urodzenia 
Adres zamieszkania

(ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy)

 
Numer telefonu 
Adres mail 
Godło 
Tytuł utworu 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, iż przekazane prace konkursowe nie były wcześniej nagradzane i publikowane oraz nie naruszają majątkowych
i osobistych praw autorskich osób trzecich.

 

 

 

 

                                                                                                 ………………………………………

                                                                                                 Podpis uczestnika konkursu