Nawigacja mobilna menu

REGULAMIN

XXVI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

 1. MARKA HŁASKI

 

ORGANIZATORZY:

 • Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju „NA SKRZYDŁACH MOTYLA” w Chorzowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie

 

WSPÓŁORGANIZATOR:

 • Port Poetycki w Chorzowie

 

PATRONAT HONOROWY:

 • Patronat Europosła Parlamentu Europejskiego Marka Plury
 • Prezydent Miasta Chorzów
 • Organizator ubiega się o honorowy patronat Marszałka Województwa Śląskiego

 

PATRONAT MEDIALNY:

 • portal „chorzowianin.pl”
 • portal „pelniakultury.pl”
 • portal „silesiakultura.pl”
 • portal „ultramaryna.pl”

 

PATRONAT PROMOCYJNY:

 • Kwartalnik kulturalny -„Fabryka Silesia” Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach
 • Kwartalnik kulturalny – „Opcje”
 • Miesięcznik społeczno-kulturalny – „Śląsk”
 • Wydawnictwo „ISKRY”

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 2. Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia.
 3. 1. Na adres organizatora należy przesłać własne, niepublikowane i nienagradzane, w czterech egzemplarzach:
 • Trzy utwory poetyckie
 • Jeden utwór prozatorski do 10 stron maszynopisu

W celu przygotowania publikacji konieczne jest dołączenie wersji elektronicznej prac (plik w formacie doc., docx. podpisany również godłem autora, wysłany drogą mailową na adres: konkurs.hlasko@mdkchorzow.pl

 1. Tematyka prac jest dowolna.
 2. 3. Prace muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi i niepublikowanymi.

Prace nie mogą być publikowane w formie książki, antologii, druku w czasopiśmie lub  e-booku

4.Wszystkie nadesłane prace powinny stanowić wydruk komputerowy.

 1. Prace powinny być napisane według następujących ustawień
 • czcionką Times New Roman,
 • rozmiar czcionki 12,
 • odstępy między wierszami 1,5
 • margines dolny, górny oraz boczny 2,5cm.
 1. Każda nadesłana na konkurs praca powinna być oznaczona godłem (słowo lub wyrażenie będące umownym znakiem autora, nie może to być znak graficzny).
 2. Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem autora. W kopercie należy umieścić podpisane oświadczenie* oraz krótką informację o autorze, która musi zawierać: imię i nazwisko autora, datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail.
 • W kwestionariuszu należy umieścić godło oraz prawdziwe dane autora – nie pseudonim artystyczny.

8.PRACE, KTÓRE NIE BĘDĄ SPEŁNIAŁY WYŻEJ WYMIENIONYCH WYMOGÓW BĘDĄ ODRZUCANE.

 1. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz koszty przyjazdu na uroczyste wręczenie nagród ponosi uczestnik konkursu.

 

 1. TERMINY:
 2. Prace należy przesyłać do 20 marca 2018r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury

 1. J. Lompy 13

41-500 Chorzów

[ z dopiskiem KONKURS LITERACKI IM.MARKA HŁASKI ]

 

 1. 2. O uroczystym rozstrzygnięciu konkursu, które nastąpi w pierwszych dwóch tygodniach czerwca 2018r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie organizatorzy poinformują laureatów pisemnie lub telefonicznie.

 

III. NAGRODY:

 1. 1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje o podziale nagród.
 2. 2. Jury ma prawo odrzucić prace, które wskazywałyby na przywłaszczenie sobie niematerialnych dóbr intelektualnych osób trzecich.
 3. 3. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne dla laureatów I, II i III miejsca w dziedzinie prozy oraz I, II i III miejsca w dziedzinie poezji oraz wyróżnienia w obu kategoriach.

Przewidywane kwoty nagród pieniężnych to 600 PLN (I miejsce), 500 PLN (II miejsce), 400 PLN (III miejsce).

 1. Dodatkowo dla pełnoletnich laureatów pierwszego miejsca w dziedzinie prozy i w dziedzinie poezji pan europoseł Marek Plura ufunduje 3-dniowy wyjazd do Brukseli lub Strasbourga na przełomie maja i czerwca 2018r. (Uczestnik będzie musiał jedynie pokryć sobie koszt dojazdu do Chorzowa lub Katowic na miejsce zbiórki).
 2. Laureat pierwszego miejsca w dziedzinie poezji będzie miał możliwość zaprezentowania swojej twórczości podczas XVI edycji „Portu Poetyckiego” organizowanego w Chorzowie.

 

 1. USTALENIA KOŃCOWE:
 2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych Młodzieżowego Domu Kultury oraz zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji prezentacji dowolną techniką zapisu i na publikację wizerunku (zdjęć i nagrań wykonanych podczas imprezy) do celów edukacyjnych
  i popularyzatorskich. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wyróżnionych utworów w materiałach promocyjnych, prasie lokalnej, na stronie internetowej MDK, na profilu społecznościowym Facebook oraz na stronach internetowych instytucji współpracujących.
 3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością organizatora.
 4. 3. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 5. Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie
 6. Koordynator imprezy: Justyna Kenig (j.kenig@mdkchorzow.pl)

Załącznik do Regulaminu XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Marka Hłaski

 

Dane osobowe uczestnika konkursu:

Imię 
Nazwisko 
Data urodzenia 
Adres zamieszkania

(ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy)

 
Numer telefonu 
Adres mail 
Godło 
Tytuł utworu