Nawigacja mobilna menu

MOTYLXXIII OGÓLNOPOLSKI
KONKURS LITERACKI
IM. MARKA HŁASKI
Chcemy zachęcić wszystkie osoby, które ukończyły 16 lat do udziału w XXIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Marka Hłaski. Konkurs jest otwarty nie tylko dla twórców z dorobkiem literackim, ale również dla tych, którzy dopiero zaczynają „przygodę z pisaniem”. Prace będą oceniać jurorzy – uznani twórcy, krytycy literaccy. W latach poprzednich w tym gronie znaleźli się m.in. Wojciech Kuczok, Radosław Kobierski, Wojciech Brzoska, Grzegorz Olszański, Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dołączonym regulaminem i zachęcamy do udziału w konkursie!
Koordynator konkursu: Justyna Kenig (sekretariat@mdkchorzow.pl)
(tel. 32-241-31-80; 501 285 303)
REGULAMIN
XXIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
IM. MARKA HŁASKI

ORGANIZATORZY:
· Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju „NA SKRZYDŁACH MOTYLA” w Chorzowie
· Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie

WSPÓŁORGANIZATORZY:
· Port Poetycki w Chorzowie

PATRONAT HONOROWY:
· Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
· Prezydent Miasta Chorzów

PATRONAT MEDIALNY:
· portal „chorzowianin.pl”

PATRONAT PROMOCYJNY:
· Kwartalnik kulturalny – „Opcje”
· Miesięcznik społeczno-kulturalny – „Śląsk”
· Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach

I. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Na adres organizatora należy przesłać własne, niepublikowane i nienagradzane, w czterech egzemplarzach:
· Trzy utwory poetyckie i/lub
· Jeden utwór prozatorski do 10 stron maszynopisu
Należy również dołączyć podpisaną płytę CD lub DVD z pracami zapisanymi w programie Microsoft Office WORD, w celu przygotowania publikacji.
2. Tematyka prac jest dowolna.
3. Prace muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi i niepublikowanymi.
4. Prace nie mogą być publikowane w formie książki, antologii, druku w czasopiśmie lub e-booku
5.Wszystkie nadesłane prace powinny stanowić wydruk komputerowy.
6. Prace powinny być napisane czcionką Times New Roman, rozmiar-12, odstępy między wierszami -1,5, margines dolny, górny oraz boczny- 2,5cm.
7. Każda nadesłana na konkurs praca powinna być oznaczona godłem (słowo lub wyrażenie będące umownym znakiem autora, nie może to być znak graficzny).
8. Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem autora. W kopercie należy umieścić podpisane oświadczenie* oraz krótką informację o autorze, która musi zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres, telefon, e-mail.
8. PRACE, KTÓRE NIE BĘDĄ SPEŁNIAŁY WYŻEJ WYMIENIONYCH WYMOGÓW BĘDĄ ODRZUCANE!
9. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz koszty przyjazdu na uroczyste wręczenie nagród ponosi uczestnik konkursu.

II. TERMINY:
1. Prace należy przesyłać do 10 kwietnia 2015r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres: Młodzieżowy Dom Kultury
ul. J. Lompy 13
41-500 Chorzów
[ z dopiskiem KONKURS LITERACKI IM.MARKA HŁASKI ]

2. O uroczystym rozstrzygnięciu konkursu, które nastąpi 14 czerwca 2015r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie organizatorzy poinformują laureatów pisemnie lub telefonicznie.

III. NAGRODY:
1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje o podziale nagród.
2. Jury ma prawo odrzucić prace, które wskazywałyby na przywłaszczenie sobie niematerialnych dóbr intelektualnych osób trzecich.
3. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne dla laureatów I, II i III miejsca w dziedzinie prozy oraz I, II i III miejsca w dziedzinie poezji oraz wyróżnienia w obu kategoriach.
4. Laureat pierwszego miejsca w dziedzinie poezji zaprezentuje się jako gość główny podczas XII edycji „Portu Poetyckiego” organizowanego w Chorzowie.

IV. USTALENIA KOŃCOWE:
1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych Młodzieżowego Domu Kultury oraz zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji prezentacji dowolną techniką zapisu i na publikację wizerunku (zdjęć i nagrań wykonanych podczas imprezy) do celów edukacyjnych i popularyzatorskich oraz zastrzegają sobie prawo do publikacji wyróżnionych utworów w materiałach promocyjnych, prasie lokalnej, na stronie internetowej MDK, na profilu społecznościowym Facebook oraz na stronach internetowych instytucji współpracujących.
3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością organizatora.
4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
5. Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie
6. Koordynator imprezy: Justyna Kenig (sekretariat@mdkchorzow.pl)

 

 

 
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż przekazane prace konkursowe nie były wcześniej nagradzane i publikowane oraz nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

————————————————-
Podpis uczestnika konkursu