Nawigacja mobilna menu

 

MOTYL

 

XXII OGÓLNOPOLSKI
KONKURS LITERACKI
IM. MARKA HŁASKI

Chcemy zachęcić wszystkie osoby powyżej 16 lat do udziału w XXII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Marka Hłaski. Konkurs jest otwarty nie tylko dla twórców z dorobkiem literackim, ale również dla tych, którzy dopiero zaczynają „zmagania z piórem”. Jurorzy, uznani twórcy, krytycy literaccy i dziennikarze oceniają zarówno utwory poetyckie, jak i prozatorskie.Mamy nadzieję, że zainteresowanie prozą i poezją w dobie Internetu nie ustanie i konkurs nadal będzie cieszył się ogromną popularnością.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dołączonym regulaminem!
Koordynator konkursu: Justyna Kenig (j.kenig@mdkchorzow.pl)
(tel. 32-241-31-80; 501 285 303)

REGULAMIN
XXII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
IM. MARKA HŁASKI

ORGANIZATORZY:
– Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju „NA SKRZYDŁACH MOTYLA” w Chorzowie

WSPÓŁORGANIZATORZY:
– Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie
– Port Poetycki w Chorzowie

PATRONAT HONOROWY:
– Prezydent Miasta Chorzów

PATRONAT MEDIALNY:
– portal „chorzowianin.pl”

PATRONAT PROMOCYJNY:
–  Kwartalnik kulturalny – „Opcje”
– Miesięcznik społeczno-kulturalny – „Śląsk”
– Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach

I. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Na adres organizatora należy przesłać własne, niepublikowane i nienagradzane, w czterech egzemplarzach:
•    Trzy utwory poetyckie i/lub
•    Jeden utwór prozatorski do 10 stron maszynopisu
Należy również dołączyć podpisaną płytę CD lub DVD z pracami zapisanymi                     w programie Microsoft Office WORD, w celu przygotowania publikacji.
2. Tematyka prac jest dowolna.
3. Prace muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi i niepublikowanymi.
4. Wszystkie nadesłane prace powinny stanowić wydruk komputerowy.
5. Prace powinny być napisane czcionką Times New Roman, rozmiar-12, odstępy między wierszami -1,5, margines dolny, górny oraz boczny- 2,5cm.
6. Każda nadesłana na konkurs praca powinna być oznaczona godłem (słowo lub wyrażenie będące umownym znakiem autora, nie może to być znak graficzny).
7.  Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem autora. W kopercie należy umieścić podpisane oświadczenie* oraz krótką informację o autorze, która musi zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres, telefon, e-mail.
8. Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów będą odrzucane.
9. Koszty przygotowania i dostarczenia prac ponosi uczestnik konkursu.
II. TERMINY:
1. Prace należy przesyłać do 24 kwietnia 2014r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:                                            Młodzieżowy Dom Kultury
ul. J. Lompy 13
41-500 Chorzów
[ z dopiskiem KONKURS LITERACKI IM.MARKA HŁASKI ]
2. O uroczystym rozstrzygnięciu konkursu, które nastąpi 15 czerwca 2014r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie organizatorzy poinformują laureatów pisemnie lub telefonicznie.

III. NAGRODY:
1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje             o podziale nagród.
2. Jury ma prawo odrzucić prace, które wskazywałyby na przywłaszczenie sobie niematerialnych dóbr intelektualnych osób trzecich.
3. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne dla laureatów I, II i III miejsca w dziedzinie prozy oraz I, II i III miejsca w dziedzinie poezji oraz wyróżnienia w obu kategoriach.
4. Laureat pierwszego miejsca w dziedzinie poezji zaprezentuje się jako gość główny podczas XII edycji Portu Poetyckiego organizowanego w Chorzowie.

IV. USTALENIA KOŃCOWE:
1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych do celów organizacyjnych i promocyjnych imprezy.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wyróżnionych i nagrodzonych utworów w materiale promocyjnym konkursu, prasie lokalnej, na stronie internetowej MDK, na profilu portalu społecznościowego Facebook oraz na stornach internetowych instytucji współpracujących.
3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością organizatora.
4. Laureat sam ponosi koszty przyjazdu na uroczyste wręczenie nagród.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż przekazane prace konkursowe nie były wcześniej nagradzane i publikowane oraz nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.
————————————————-
Podpis uczestnika konkursu