Nawigacja mobilna menu

 

REGULAMIN

XIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

„OKNO”

 

ORGANIZATORZY:

 • Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju

„NA SKRZYDŁACH MOTYLA” w Chorzowie

 • Młodzieżowy Dom Kultury

 

WSPÓŁORGANIZATOR:

 • Port Poetycki w Chorzowie

 

PATRONAT HONOROWY:

 • ubiegamy się o Patronat Śląskiego Kuratora Oświaty
 • ubiegamy się o Patronat Marszałka Województwa Śląskiego
 • ubiegamy się o Patronat Prezydenta Miasta Chorzów

 

PATRONAT MEDIALNY:

 • portal „chorzowianin.pl

 

PATRONAT PROMOCYJNY:

 • Kwartalnik kulturalny – „Opcje”
 • Wydawnictwo “ISKRY”
 • Kwartalnik kulturalny -„Fabryka Silesia” Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach
 • Miesięcznik Społeczno-Kulturalny – „Śląsk”

 

 1. CELE KONKURSU:
 1. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania literaturą.
 2. Przygotowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w kulturze.
 3. Zachęcanie do kreatywnego spojrzenia na świat.
 4. Pobudzenie wrażliwości.
 5. Promocja talentów literackich (poprzez druk nagrodzonych utworów w tomiku).

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 10 do 16 lat.
 2. Na adres organizatora należy przesłać własne prace w czterech egzemplarzach:
 • Trzy utwory poetyckie i/lub
 • Jeden utwór prozatorski do 10 stron maszynopisu
 • w celu przygotowania publikacji laureaci będą proszeni o przesłanie wersji elektronicznej prac.
 1. Tematyka prac jest dowolna.
 2. Prace muszą być pracami własnymi.
 3. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane i publikowane  w formie książki, antologii, druku w czasopiśmie lub e-booku.
 4. Wszystkie nadesłane prace powinny stanowić wydruk komputerowy.
 5. Prace powinny być napisane według następujących ustawień:
 • czcionka Times New Roman, rozmiar 12,
 • odstępy między wierszami – interlinia 1,5,
 • margines dolny, górny oraz boczny 2,5 cm (normalny)
 1. Każda praca nadesłana na konkurs powinna być oznaczona godłem (słowo lub wyrażenie, będące umownym znakiem autora, nie może to być znak graficzny).
 2. Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem autora. W kopercie należy umieścić kompletnie i czytelnie wypełniony załącznik nr 1 oraz  załącznik nr 2.

              W kwestionariuszu należy umieścić godło oraz prawdziwe dane autora – nie pseudonim artystyczny.

 1. PRACE, KTÓRE NIE BĘDĄ SPEŁNIAŁY WYŻEJ WYMIENIONYCH WYMOGÓW BĘDĄ ODRZUCANE.
 2. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz koszty przyjazdu na uroczyste wręczenie nagród ponosi uczestnik konkursu.

III. TERMINY:

 1. Prace należy przesłać do 31 marca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

 

Młodzieżowy Dom Kultury

 1. Lompy 13

41-500 Chorzów

[ z dopiskiem KONKURS LITERACKI „OKNO” ]

 

 1. Uroczyste podsumowanie  konkursu nastąpi 19 maja 2020 r. w  Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie.

 

 1. NAGRODY:
 1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje  o podziale nagród.
 2. Prace będą oceniane w dwóch przedziałach wiekowych:
 1. uczniowie urodzeni w latach (2004-2007),
 2. uczniowie urodzeni w latach (2008-2010).
 1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe w każdej grupie wiekowej, dla laureatów I, II i III miejsca                                   w dziedzinie prozy a także I, II i III miejsca w dziedzinie poezji oraz ewentualne wyróżnienia.

 

 1. USTALENIA KOŃCOWE:
 1. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością organizatora.
 2. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 3. Koordynatorzy imprezy: Justyna Szturma (j.szturma@mdkchorzow.pl); Sandra Górczyńska (s.gorczynska@mdkchorzow.pl)

Klauzula informacyjna dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „OKNO”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) informuję Panią/Pana, że:

 • administratorem zbieranych danych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Józefa Lompy 13;
 • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: biuro@bitprotect.pl;
 • celami przetwarzania danych są: organizacja i przeprowadzenie wydarzenia, rozliczenie wydarzenia i przyznanych nagród, publikacja wyników, promocja MDK oraz archiwizowanie wydarzeń MDK ;
 • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i / lub art. 9 ust 2 lit. a) RODO;
 • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, chyba że będą uprawnione na mocy przepisów prawa;
 • dane będą przechowywane do momentu zrealizowania celów wydarzenia, a następnie przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • podanie danych identyfikacyjnych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie; zgoda na publikację wyników konkursu oraz wizerunku jest dobrowolna i nie jest uzależnione od niej wzięcie udziału w konkursie;
 • zgodę można wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; formularz i sposób wycofania zgody zostały określone w regulaminie;
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz – z uwzględnieniem przepisów – prawa do sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu;
 • przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie narusza powyższe prawa lub RODO;
 • w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Załącznik Nr 1 do Regulaminu XIV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „OKNO”

 

 

Dane osobowe uczestnika konkursu:

Imię 
Nazwisko 
Data urodzenia 
Adres zamieszkania

(ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy)

 
Numer telefonu 
Adres e-mail 
Nazwa szkoły 

 

Przedział wiekowy

(proszę zaznaczyć odpowiedni)

 

❏      uczniowie urodzeni w latach (2004 – 2007)

❏      uczniowie urodzeni w latach (2008 – 2010)

 

Godło 
Tytuł utworu 
Dane opiekuna:

 

Imię nazwisko
Telefon kontaktowy