Nawigacja mobilna menu

 

REGULAMIN

XII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

„OKNO”

 

ORGANIZATORZY:

 • Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju „NA SKRZYDŁACH MOTYLA” w Chorzowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury

WSPÓŁORGANIZATOR:

 • Port Poetycki w Chorzowie

PATRONAT HONOROWY:

 • Patronat Europosła Parlamentu Europejskiego Marka Plury
 • Prezydent Miasta Chorzów
 • Organizator ubiega się o honorowy patronat Marszałka Województwa Śląskiego

PATRONAT MEDIALNY:

 • portal „chorzowianin.pl”
 • portal „pelniakultury.pl”
 • portal „silesiakultura.pl”
 • portal”ultramaryna.pl”

PATRONAT PROMOCYJNY:

 • Kwartalnik kulturalny – „Fabryka Silesia” Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach
 • Kwartalnik kulturalny – „Opcje”
 • Miesięcznik Społeczno-Kulturalny – „Śląsk”
 1. CELE KONKURSU:
 2. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania literaturą.
 3. 2. Przygotowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w kulturze.
 4. 3. Zachęcanie do kreatywnego spojrzenia na świat.
 5. Pobudzanie wrażliwości.
 6. 5. Promocja talentów literackich (poprzez druk nagrodzonych utworów w tomiku)
 7. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 8. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 10 do 16 lat
 9. 2. Na adres organizatora należy przesłać w czterech egzemplarzach:
 • Trzy utwory poetyckie i/lub
 • Jeden utwór prozatorski do 10 stron maszynopisu

W celu przygotowania publikacji konieczne jest dołączenie wersji elektronicznej prac (plik w formacie doc. docx. podpisany godłem autora), wysłany drogą mailową na adres:  konkurs.okno@mdkchorzow.pl

 1. Tematyka prac jest dowolna.
 2. 4. Prace muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi i niepublikowanymi.
 • Prace nie mogą być publikowane w formie książki, antologii, druku w czasopiśmie lub e-booku
 1. Wszystkie nadesłane prace powinny stanowić wydruk komputerowy.
 2. 7. Prace powinny być napisane według następujących ustawień:
 • czcionka Times New Roman, rozmiar 12,
 • odstępy między wierszami – interlinia 1,5,
 • margines dolny, górny oraz boczny 2,5cm (normalny)
 1. Każda nadesłana na konkurs praca powinna być oznaczona godłem (słowo lub wyrażenie, będące umownym znakiem autora, nie może to być znak graficzny).
 2. Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem autora. W kopercie należy umieścić podpisane oświadczenie* oraz kwestionariusz, który musi zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres, telefon, adres e-mail.
 • W kwestionariuszu należy umieścić godło oraz prawdziwe dane autora – nie pseudonim artystyczny.
 1. PRACE, KTÓRE NIE BĘDĄ SPEŁNIAŁY WYŻEJ WYMIENIONYCH WYMOGÓW BĘDĄ ODRZUCANE.
 2. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz koszty przyjazdu na uroczyste wręczenie nagród ponosi uczestnik konkursu.

 

III. TERMINY:

 1. Prace należy przesyłać do 20 marca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

 

Młodzieżowy Dom Kultury

 1. Lompy 13

41-500 Chorzów

[ z dopiskiem KONKURS LITERACKI „OKNO” ]

 

 1. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszych dwóch tygodniach czerwca 2018 r.

w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie. O dokładnym terminie organizatorzy poinformują laureatów pisemnie lub telefonicznie.

 

 1. NAGRODY:

1.Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje  o podziale nagród.

 1. 2. Prace będą oceniane w dwóch przedziałach wiekowych:
 2. uczniowie urodzeni w latach (2005 – 2007),
 3. uczniowie urodzeni w latach (2004 – 2002)
 4. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca w dziedzinie prozy
  a także I, II i III miejsca w dziedzinie poezji oraz wyróżnienia dla każdej grupy wiekowej.

 

 1. USTALENIA KOŃCOWE:
 2. 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych do celów organizacyjnych Młodzieżowego Domu Kultury oraz na publikację wizerunku w materiałach promocyjnych, prasie lokalnej, na stronie internetowej MDK, na profilu społecznościowym Facebook oraz na stronach instytucji współpracujących, do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.
 3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością organizatora.
 4. 4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 5. Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie
 6. Koordynator imprezy:

Justyna Kenig (j.kenig@mdkchorzow.pl)

 

 

 

 

*Załącznik do Regulaminu XII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „OKNO”

 

Dane osobowe uczestnika konkursu:

Imię 
Nazwisko 
Data urodzenia 
Adres zamieszkania

(ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy)

 
Numer telefonu 
Adres mail 
Nazwa szkoły 

 

Przedział wiekowy

(proszę zaznaczyć odpowiedni)

ð        uczniowie urodzeni w latach (2005 – 2007)

ð        uczniowie urodzeni w latach (2004 – 2002)

 

Godło 
Tytuł utworu 
Dane opiekuna:

 

Imię nazwisko
Telefon kontaktowy

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, iż przekazane prace konkursowe nie były wcześniej nagradzane i publikowane oraz nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

 

 

 

 

                                                                                                                             ………………………………………

                                                                                                                              Podpis uczestnika konkursu