Nawigacja mobilna menu

ORGANIZATORZY:
• Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju „NA SKRZYDŁACH MOTYLA” w Chorzowie
• Młodzieżowy Dom Kultury
WSPÓŁORGANIZATOR:
• Port Poetycki w Chorzowie
PATRONAT HONOROWY:
• Prezydent Miasta Chorzów
• Ubiegamy się o patronat Marszałka Województwa Śląskiego
• Ubiegamy się o patronat Śląskiego Kuratora Oświaty
PATRONAT MEDIALNY:
• portal „chorzowianin.pl”
UBIEGAMY SIĘ O PATRONAT PROMOCYJNY:
• Kwartalnik kulturalny – „Opcje”
• Miesięcznik Społeczno-Kulturalny – „Śląsk”
• Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
I. CELE KONKURSU:
1. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania literaturą.
2. Zachęcanie do kreatywnego spojrzenia na świat.
3. Pobudzanie wrażliwości.
4. Promocja talentów literackich.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
2. Na adres organizatora należy przesłać w czterech egzemplarzach:
• Trzy utwory poetyckie i/lub
• Jeden utwór prozatorski do 10 stron maszynopisu
Konieczne jest dołączenie wersji elektronicznej prac (płyta CD, DVD – opisana godłem autora, lub plik
w formacie .doc .docx podpisany godłem autora , wysłany drogą mailową na adres k.jedrzejczyk@mdkchorzow.pl).
3. Tematyka prac jest dowolna.
4. Prace muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi i niepublikowanymi.
5. Prace nie mogą być publikowane w formie książki, antologii, druku w czasopiśmie lub e-booku
6. Wszystkie nadesłane prace powinny stanowić wydruk komputerowy.
7. Prace powinny być napisane według następujących ustawień:
• czcionka Times New Roman, rozmiar 12,
• odstępy między wierszami – interlinia 1,5,
• margines dolny, górny oraz boczny 2,5cm (normalny)
8. Każda nadesłana na konkurs praca powinna być oznaczona godłem (słowo lub wyrażenie, będące umownym znakiem autora, nie może to być znak graficzny).
9. Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem autora. W kopercie należy umieścić podpisane oświadczenie* oraz kwestionariusz, który musi zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres, telefon, adres e-mail.
 W kwestionariuszu należy umieścić godło oraz prawdziwe dane autora – nie pseudonim artystyczny.
10. PRACE, KTÓRE NIE BĘDĄ SPEŁNIAŁY WYŻEJ WYMIENIONYCH WYMOGÓW BĘDĄ ODRZUCANE.
11. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz koszty przyjazdu na uroczyste wręczenie nagród ponosi uczestnik konkursu.

III. TERMINY:
1. Prace należy przesyłać do 28 kwietnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Lompy 13
41-500 Chorzów
[ z dopiskiem KONKURS LITERACKI „OKNO” ]

2. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszych dwóch tygodniach czerwca 2017 r.
w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie. O dokładnym terminie organizatorzy poinformują laureatów pisemnie lub telefonicznie.

IV. NAGRODY:
1.Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje o podziale nagród.
2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
a) uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej,
b) uczniowie szkół gimnazjalnych.
3. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca w dziedzinie prozy
oraz I, II i III miejsca w dziedzinie poezji oraz wyróżnienia dla każdej grupy wiekowej.

V. USTALENIA KOŃCOWE:
1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych do celów organizacyjnych Młodzieżowego Domu Kultury oraz na publikację wizerunku w materiałach promocyjnych, prasie lokalnej, na stronie internetowej MDK, na profilu społecznościowym Facebook oraz
na stronach instytucji współpracujących, do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.
3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością organizatora.
4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
5. Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie
6. Koordynator imprezy:
Katarzyna Jędrzejczyk (k.jedrzejczyk@mdkchorzow.pl)