Nawigacja mobilna menu

MOTYL

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

2. Na adres organizatora należy przesłać w czterech egzemplarzach:

·         Trzy utwory poetyckie i/lub

·         Jeden utwór prozatorski do 10 stron maszynopisu

Należy dołączyć również podpisaną płytę CD lub DVD z pracami zapisanymi w programie Microsoft Office WORD, w celu przygotowania ewentualnej publikacji. Na jednej płycie należy umieścić utwory jednego uczestnika!.

3. Tematyka prac jest dowolna.

4. Prace muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi i niepublikowanymi.

5. Prace nie mogą być publikowane w formie książki, antologii, druku w czasopiśmie lub e-booku

6. Wszystkie nadesłane prace powinny stanowić wydruk komputerowy.

7. Prace powinny być napisane czcionką Times New Roman, rozmiar-12, odstępy między wierszami -1,5, margines dolny, górny oraz boczny- 2,5cm.

8. Każda nadesłana na konkurs praca powinna być oznaczona godłem (słowo lub wyrażenie, będące umownym znakiem autora, nie może to być znak graficzny).

9. Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem autora. W kopercie należy umieścić podpisane oświadczenie* oraz krótką informację o autorze, która musi zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres, telefon, e-mail.

10. PRACE, KTÓRE NIE BĘDĄ SPEŁNIAŁY WYŻEJ WYMIENIONYCH WYMOGÓW BĘDĄ ODRZUCANE!

11. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz koszty przyjazdu na uroczyste wręczenie nagród ponosi uczestnik konkursu.

 

TERMINY:

Prace należy przesyłać do 8 maja 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Lompy 13

41-500 Chorzów

( z dopiskiem KONKURS LITERACKI „OKNO”)

2. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 czerwca 2016 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie. O dokładnym terminie organizatorzy poinformują laureatów pisemnie lub telefonicznie.