Nawigacja mobilna menu

okno-konkurs-literackiOrganizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju „Na Skrzydłach Motyla”. Współorganizatorami są Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie i nieformalna grupa poetycka „Port Poetycki”.

 

Termin nadsyłania prac upływa 4 kwietnia 2014 r.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

PATRONAT HONOROWY:
– Prezydent Miasta Chorzów

PATRONAT MEDIALNY:
– portal „chorzowianin.pl”

PATRONAT PROMOCYJNY:
– Kwartalnik kulturalny – „Opcje”
– Miesięcznik społeczno-kulturalny – „Śląsk”
– Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach

 

I. CELE KONKURSU:
1. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania prozą i poezją.
2. Zachęcanie do kreatywnego spojrzenia na świat.
3. Pobudzanie wrażliwości.
4. Promocja talentów literackich.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
2. Na adres organizatora należy przesłać w czterech egzemplarzach:
• Trzy utwory poetyckie i/lub
• Jeden utwór prozatorski do 10 stron maszynopisu
Należy dołączyć również podpisaną płytę CD lub DVD z pracami zapisanymi w programie Microsoft Office WORD, w celu przygotowania ewentualnej publikacji. Na jednej płycie należy umieścić utwory jednego uczestnika.
3. Tematyka prac jest dowolna.
4. Prace muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi i niepublikowanymi.
5. Wszystkie nadesłane prace powinny stanowić wydruk komputerowy.
6. Prace powinny być napisane czcionką Times New Roman, rozmiar-12, odstępy między wierszami -1,5, margines dolny, górny oraz boczny- 2,5cm.
7. Każda nadesłana na konkurs praca powinna być oznaczona godłem (słowo lub wyrażenie, będące umownym znakiem autora, nie może to być znak graficzny).
8. Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem autora. W kopercie należy umieścić podpisane oświadczenie* oraz krótką informację o autorze, która musi zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres, telefon, e-mail.
9. Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów będą odrzucane.
10. Koszty przygotowania i dostarczenia prac ponosi uczestnik konkursu.
III. TERMINY:
1. Prace należy przesyłać do 4 kwietnia 2014r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres: Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Lompy 13
41-500 Chorzów
( z dopiskiem KONKURS LITERACKI „OKNO”)
2. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 czerwca 2014 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie. O dokładnym terminie organizatorzy poinformują laureatów pisemnie lub telefonicznie.
IV. NAGRODY:
1.Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje o podziale nagród.
2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
a) klasy IV – VI szkoły podstawowej
b) gimnazjaliści
3. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca w dziedzinie prozy oraz I, II i III miejsca w dziedzinie poezji oraz wyróżnienia dla każdej grupy wiekowej.
V. USTALENIA KOŃCOWE:
1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych do celów organizacyjnych i promocyjnych imprezy.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wyróżnionych i nagrodzonych. utworów w materiale promocyjnym konkursu, prasie lokalnej, na stronie internetowej MDK, na profilu portalu społecznościowego Facebook oraz na stronach internetowych instytucji współpracujących.
3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością organizatora.
4. Laureaci dojeżdżają na podsumowanie konkursu na własny koszt.
5. Ewentualne pytania kierować pod adres: sekretariat@mdkchorzow.pl lub j.kenig@mdkchorzow.pl

*Załącznik

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż przekazane prace konkursowe nie były wcześniej nagradzane i publikowane oraz nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

————————–———————–
Podpis uczestnika konkursu