Nawigacja mobilna menu

XXI OGÓLNOPOLSKI

KONKURS LITERACKI

IM. MARKA HŁASKI

               Chcemy zachęcić wszystkie osoby powyżej 16 lat do udziału w XXI Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Marka Hłaski. Konkurs jest otwarty nie tylko dla twórców               z dorobkiem literackim, ale również dla tych, którzy dopiero zaczynają „zmagania z piórem”. Jurorzy, uznani twórcy, krytycy literaccy i dziennikarze oceniają zarówno utwory poetyckie, jak i prozatorskie.

Mamy nadzieję, że zainteresowanie prozą i poezją w dobie Internetu nie ustanie            i konkurs nadal będzie cieszył się ogromną popularnością.

 

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dołączonym regulaminem!

Koordynator konkursu: Justyna Kenig (j.kenig@mdkchorzow.pl)

(tel. 032-241-31-80; 501 285 303)

 

 

REGULAMIN

XXI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

IM. MARKA HŁASKI

 

ORGANIZATORZY:

 

– Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie

 

PATRONAT MEDIALNY:

– portal „chorzowianin.pl”

 

I. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Na adres organizatora należy przesłać własne, niepublikowane i nienagradzane, w czterech egzemplarzach:

  • Trzy utwory poetyckie i/lub
  • Jeden utwór prozatorski do 10 stron maszynopisu

Należy również dołączyć podpisaną płytę CD lub DVD z pracami zapisanymi                   w programie Microsoft Office WORD, w celu przygotowania publikacji.

2. Tematyka prac jest dowolna.

3. Wszystkie nadesłane prace powinny stanowić wydruk komputerowy.

4. Prace powinny być napisane czcionką Times New Roman, rozmiar-12, odstępy między wierszami -1,5, margines dolny, górny oraz boczny- 2,5cm.

5. Każda nadesłana na konkurs praca powinna być oznaczona godłem (słowo lub wyrażenie będące umownym znakiem autora, nie może to być znak graficzny).

6.  Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem autora. W kopercie należy umieścić podpisane oświadczenie* oraz krótką informację o autorze, która musi zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres, telefon, e-mail.

7. Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów będą odrzucane.

8. Koszty przygotowania i dostarczenia prac ponosi uczestnik konkursu.

 

II. TERMINY:

1. Prace należy przesyłać do 25 marca 2013r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. J. Lompy 13

41-500 Chorzów

[ z dopiskiem KONKURS LITERACKI IM.MARKA HŁASKI ]

2. O uroczystym rozstrzygnięciu konkursu, które nastąpi w czerwcu 2013 r.                            w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie organizatorzy poinformują laureatów pisemnie lub telefonicznie.

 

III. NAGRODY:

1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje          o podziale nagród.

2. Jury ma prawo odrzucić prace, które wskazywałyby na przywłaszczenie sobie niematerialnych dóbr intelektualnych osób trzecich.

3. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne dla laureatów I, II i III miejsca w dziedzinie prozy oraz I, II i III miejsca w dziedzinie poezji.

 

IV. USTALENIA KOŃCOWE:

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych do celów organizacyjnych i promocyjnych imprezy.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wyróżnionych i nagrodzonych utworów w materiale promocyjnym konkursu, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej MDK.

3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością organizatora.

4. Laureat sam ponosi koszty przyjazdu na uroczyste wręczenie nagród.

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, iż przekazane prace konkursowe nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

 

 

————————————————-

Podpis uczestnika konkursu