Nawigacja mobilna menu

okno-konkurs-literacki

IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI
„OKNO”

Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych twórców do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „OKNO” organizowanego przez Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju „NA SKRZYDŁACH MOTYLA”, Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie oraz wspierany przez nieformalną grupę poetycką „Port Poetycki”.
„Okno” ma stać się formą otwarcia na świat, na ludzi, na nowe doznania. Ma również umożliwić młodym twórcom podzielenie się swoją wrażliwością i talentem.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z dołączonym regulaminem!
Koordynator konkursu: Justyna Kenig (sekretariat@mdkchorzow.pl)
(tel. 32-241-31-80; 501 285 303)

REGULAMIN
IX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
„OKNO”

ORGANIZATORZY:
· Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju „NA SKRZYDŁACH MOTYLA” w Chorzowie
· Młodzieżowy Dom Kultury

WSPÓŁORGANIZATORZY:
· Port Poetycki w Chorzowie

PATRONAT HONOROWY:
· Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
· Prezydent Miasta Chorzów

PATRONAT MEDIALNY:
· portal „chorzowianin.pl”

PATRONAT PROMOCYJNY:
· Kwartalnik kulturalny – „Opcje”
· Miesięcznik społeczno-kulturalny – „Śląsk”
· Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach

I. CELE KONKURSU:
1. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania prozą i poezją.
2. Zachęcanie do kreatywnego spojrzenia na świat.
3. Pobudzanie wrażliwości.
4. Promocja talentów literackich.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
2. Na adres organizatora należy przesłać w czterech egzemplarzach:
· Trzy utwory poetyckie i/lub
· Jeden utwór prozatorski do 10 stron maszynopisu
Należy dołączyć również podpisaną płytę CD lub DVD z pracami zapisanymi w programie Microsoft Office WORD, w celu przygotowania ewentualnej publikacji. Na jednej płycie należy umieścić utwory jednego uczestnika!.
3. Tematyka prac jest dowolna.
4. Prace muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi i niepublikowanymi.
5. Prace nie mogą być publikowane w formie książki, antologii, druku w czasopiśmie lub e-booku
5. Wszystkie nadesłane prace powinny stanowić wydruk komputerowy.
6. Prace powinny być napisane czcionką Times New Roman, rozmiar-12, odstępy między wierszami -1,5, margines dolny, górny oraz boczny- 2,5cm.
7. Każda nadesłana na konkurs praca powinna być oznaczona godłem (słowo lub wyrażenie, będące umownym znakiem autora, nie może to być znak graficzny).
8. Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem autora. W kopercie należy umieścić podpisane oświadczenie* oraz krótką informację o autorze, która musi zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres, telefon, e-mail.
9. PRACE, KTÓRE NIE BĘDĄ SPEŁNIAŁY WYŻEJ WYMIENIONYCH WYMOGÓW BĘDĄ ODRZUCANE!
10. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz koszty przyjazdu na uroczyste wręczenie nagród ponosi uczestnik konkursu.

III. TERMINY:
1. Prace należy przesyłać do 10 kwietnia 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Lompy 13
41-500 Chorzów
( z dopiskiem KONKURS LITERACKI „OKNO”)
2. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 czerwca 2015 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie. O dokładnym terminie organizatorzy poinformują laureatów pisemnie lub telefonicznie.

IV. NAGRODY:
1.Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje o podziale nagród.
2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
a) klasy IV – VI szkoły podstawowej
b) gimnazjaliści
3. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca w dziedzinie prozy oraz I, II i III miejsca w dziedzinie poezji oraz wyróżnienia dla każdej grupy wiekowej.

V. USTALENIA KOŃCOWE:
1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych do celów organizacyjnych Młodzieżowego Domu Kultury oraz na publikację wizerunku w materiałach promocyjnych, prasie lokalnej, na stronie internetowej MDK, na profilu społecznościowym Facebook oraz na stronach instytucji współpracujących, do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.
3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością organizatora.
4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
5. Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie
6. Koordynator imprezy: Justyna Kenig (sekretariat@mdkchorzow.pl)