Nawigacja mobilna menu

REGULAMIN KONKURSU NA AUTORSKIE OPRACOWANIE GRAFICZNE KSIĄŻKI

TERESY RUDOWICZ PT. „BŁĘDNE OGNIE”

 

 

I .Organizator, Partner oraz przedmiot konkursu

 

1.

Zaułek Wydawniczy Pomyłka z siedzibą w Szczecinie, ul. Krasickiego 1B, 71-333 Szczecin, zwany dalej Organizatorem ogłasza konkurs na projekt autorskiego opracowania graficznego książki Teresy Rudowicz pt. Błędne ognie.

 

2.

Patronat nad konkursem objęła Akademia Sztuki w Szczecinie.

 

3.

Partnerem konkursu jest Drukarnia KaDruk ze Szczecina.

 

4.

Zwycięski projekt opublikowany zostanie w postaci druku zwartego, tj. książki, w nakładzie 500 egz.

II. Uczestnicy konkursu

 

1.

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych i podmiotów prawnych zajmujących się projektowaniem graficznym. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, posiadających obywatelstwo polskie.

 

2.

Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

 

3.

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski.

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 

1.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami, określonymi

w pkt IV niniejszego Regulaminu.

 

2.

Projekt dotyczyć ma książki wymienionej w tytule konkursu, którą każdy uczestnik konkursu otrzyma od Organizatora konkursu w postaci elektronicznej (Word oraz PDF) po przelaniu na konto organizatora konkursu opłaty wpisowej w wysokości 200,00 pln. W tytule przelewu należy umieścić słowo „Konkurs” oraz podać adres mailowy, na który ma zostać przekazana książka.

 

3.

Z sumy opłat wpisowych sfinansowany zostanie druk katalogu konkursu, w których zaprezentowane zostaną

fragmenty wszystkich nadesłanych projektów. 3 egzemplarze katalogu otrzyma bezpłatnie każdy uczestnik konkursu. Ewentualne niewykorzystane środki z opłat wpisowych zostaną przeznaczone na powiększenie nagrody głównej.

 

4.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin oraz osoby powiązane zawodowo.

 

IV. Wymagania jakie powinien spełniac projekt

 

1.

Należy zaprojektować wszystkie strony książki, tj. okładkę oraz środek książki.

 

2.

Książka ma mieć format B5 ( 235 mm x 165 mm).

 

3.

Okładka ma być powiększona o zawinięte do środka skrzydełka o szerokości 70 mm.

 

4.

Każda praca powinna być zakodowana indywidualnym hasłem składającym się z ciągu 6 cyfr / liczb.

 

5.

Projekt powinien zostać dostarczony w wersji elektronicznej (otwarte formaty w programach Corell, Photoshop itp. lub formatPDF), zapisanej na nośniku CD-RlubPENDRIVE.Nośnik powinien być oznaczony takim samym hasłem jak projekt.

 

6.

Do projektu należy dołączyć kopertę, oznaczoną tym samym hasłem, wraz dopiskiem „Konkurs na autorskie opracowanie graficzne książki”.

 

7.

W kopercie należy umieścić:

a.

imię i nazwisko autora / dane podmiotu zgłaszającego projekt

b.

adres e-mailowy, który wczesniej podany został w tytule przelewu opłaty wpisowej,

c.

pocztowy adres do korespondencji, telefon kontaktowy.

 

8.

Na konkurs można nadesłać dowolną ilość projektów. Każda z prac powinna znajdować się w odrębnym opakowaniu i opatrzona winna być odrębnym hasłem.

 

9.

Projekty mogą być dostarczone w opakowaniu zbiorczym / jednej przesyłce.

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych


1.

Prace konkursowe, z dopiskiem „Konkurs na autorskie opracowanie graficzne książki” należy dostarczyć

na adres:

 

Zaułek Wydawniczy Pomyłka

Ul. Krasickiego 1B

71-333 Szczecin

 

2.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia upływa 31 grudnia 2012 (decyduje data stempla pocztowego lub przesyłki kurierskiej).

 

VI. Ocena prac

 

1.

Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: pomysł oraz oryginalność w graficznym przedstawieniu obrazów poetyckich.

 

2.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa w składzie:

• Teresa Babińska, malarz i grafik współpracujący z Zaułkiem Wydawniczym Pomyłka,

• dr Danuta Dąbrowska, przedstawiciel Akademii Sztuki w Szczecinie,

• Mariusz Kotarski, przedstawiciel Drukarni KaDruk w Szczecinie,

• Andrzej Sznejwajs, malarz i grafik współpracujący z Zaułkiem Wydawniczym Pomyłka,

 

3.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji zostaną zaprezentowane

zakodowane prace.

 

4.

Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych i wybierze zwycięski projekt.

 

5.

Organizator zastrzega sobie prawo do innego rozdysponowania puli nagród.

 

6.

Organizator nie zwraca uczestnikom prac konkursowych, biorących udział w Konkursie.

 

 

VII. Nagrody

 

1.

Przyznana zostanie jedna nagroda główna.

 

2.

Autor nagrodzonej pracy otrzyma wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż 3000 pln, jego projekt zostanie wydrukowany w nakładzie 500 egzemplarzy, ponadto autor nagrodzonego projektu otrzyma 30 darmowych egzemplarzy wydrukowanej książki. Nagroda pieniężna może ulec powiększeniu, gdy suma opłat wpisowych uczestników konkursu przewyższy koszty druku katalogu konkursu. O podwyższeniu nagrody


3.

W przypadku wyboru pracy zespołowych nagroda nie ulega zwielokrotnieniu.

 

4.

Kwota nagrody jest kwotą brutto i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

 

5.

Ponadto Komisja Konkursowa ma prawo wyróżnić trzy inne projekty, które mogą zostać opublikowane w postaci posterów o wymiarze B2. Postery stanowić będą bezpłatne dodatki do wymienionej w pkt. VII/2 książki.

 

6.

Komisja Konkursowa ma prawo nie przyznać nagrody głównej oraz wyróżnień, jak również ma prawo zmniejszyć liczbę wyróżnień. Komisja Konkursowa nie ma prawa zwiększenia liczby wyróżnień.

 

7.

W przypadku wymienionym w pkt 6. Komisja Konkursowa musi ogłosić publicznie komunikat o przekazaniu niewykorzystanych środków zgromadzonych w ramach opłat wpisowych na nagrodę główna w kolejnej edycji Konkursu w roku 2013 oraz o sposobie ich lokacji.

 

VIII. Ogłoszenie wyników

 

1.

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31 stycznia 2013.


2.

Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora -www.zaulekpomylka.pl

 

3.

Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach indywidualnie.

 

4.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska/nazwy i informacji o laureacie, a także projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w materiałach promocyjnych Organizatora.

 

5.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

 

IX. Prawa autorskie

 

1.

Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami, wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba/podmiot zgłaszający pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń. odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

 

2.

Organizator konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, przy współpracy z autorem, z poszanowaniem oryginalnej formy projektu.

 

3.

Laureat konkursu wyraża zgodę na realizację przez Organizatora druku książkowego zgłoszonej pracy oraz przekazuje mu na okres 5 lat od dnia rozpoczęcia promocji książki prawa wydawnicze i zrzeka się na ten sam okres 5 lat prawa do wynagrodzenia autorskiego z tytułu wykorzystane projektu graficznego.

 

4.

Autorzy nagrodzonych prac zobowiązują się do podpisania z Organizatorem umowy o przeniesieniu majątkowych praw autorskich.

 

5.

Organizator zobowiązuje się do prezentacji materiałów graficznych zwycięskiego projektu oraz projektów wyróżnionych podczas promocji książki, pod warunkiem, iż autorzy projektów nagrodzonego i wyróżnionych dostarczą Organizatorowi sygnowane przez siebie materiałów graficzne w formacie A3. Przekazane materiały powinny być sygnowane imieniem i nazwiskiem autora oraz datą powstania. Do przekazanych materiałów Organizator nabywa prawo własności, co regulować będzie odrębna umowa między autorem/i a Organizatorem konkursu.

 

X. Postanowienia końcowe

 

1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.

 

2.

Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru prac skierowanych do realizacji.

 

3.

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumienia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród.

 

4.

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.

 

5.

We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa.

 

6.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela sekretarz konkursu: Dorota Piotrowska, Tel.514638877, adres mailowy dorotapiotrowska@zaulekpomylka.plAneks


4 wiersze wybrane z książki


Burana

 

do Kirgizji pojedziemy późną wiosną. znajdziemy cmentarz w Buranie,
wyrzeźbioną w kamieniu twarz Musura. pamiętasz: nagłą śnieżycę,
niemożliwy powrót do aułu, świeżą końską krew, pitą w równych porcjach,
wiarę starego Kirgiza w ocalenie. gdyby wiedział, że wkrótce potem,
umrze jego jedyna córka, podjąłby walkę o życie? co mógł go obchodzić
los dwóch uciekinierów ze zbombardowanego miasta,
o którym nigdy nie słyszał.

wieczna noc bez czasu była prawie jak śmierć,
wystarczyło tylko zamknąć oczy, zasnąć.

teraz, w ciepłej jurcie, piję świeże kobyle mleko,
myślę tamtą opowieść, śmiertelne łoże Hanun,
oszalałego z rozpaczy Musura, twoją zmęczoną twarz.

wszystko takie samo – niepokój kiedy jesteś daleko,
nagła radość z przeczytanej wiadomości
właśnie wróciłem do domu.

Nowyj Sanbek

tu jest serce i wciąż jeszcze bije
w rytm majestatycznie płynącej rzeki.
żadnych zmian – gumna, rdest i piołun,
kapliczka na rozstajach, dalej step.
wieczorami mieszkańcy chutoru
zasiadają razem, śpiewają rzewne dumki.

szukam w oczach kobiet charakterystycznego błysku,
ten sam miała Aksinia, kiedy pierwszy raz spojrzała
na Grigorija jak na mężczyznę. ten sam rozszerzył mi źrenice,
kiedy pierwszy raz pomyślałam o podróży nad Don.
to wystarczający powód, by chcieć cię tu przywieźć, kochany.

twoja dzikość i moja hardość w jednym krótkim spojrzeniu.
potem już każdy chutor będzie dla nas za ciasny, każda rzeka za cicha.

Duszanbe

do Duszanbe jedźmy w poniedziałek, to najlepszy dzień
na szukanie drogi w miejscu mykwy, chederu, koszernej rzeźni.
tak w sposób dosłowny chodzi się po śladach. powinnam tu zostać,
ale odrębność kusi. kolorowy tłum za rogiem dźwięczy, przyzywa.

zapach przypraw, kandyzowanych owoców, marynowanych warzyw,
korzenny pilaw z przydrożnej budki wyostrza zmysły. głodnymi dłońmi
błądzisz pod moją sukienką. wciąż tętni życie na gruzach.

Pałac Narodów też przestanie być potrzebny. wtedy może zbudują tu bramę.
przejście, to słowo znane wszystkim ludziom, nieważny zapis: cyrylica,
arabski alfabet, jidysz. w każdej mowie brzmi prawdziwie jak rubajjaty Omara
wino pij, bo takich jak my wielu tu było, lecz śladu po nich nie ma wcale.

Olcha

często powtarzam zdanie – chciałabym dzielić z tobą życie,
mieć wspólne książki, odkurzacz, sklep z ulubionym pieczywem,
a przecież to słowo-pułapka. dzielenie zawsze jest trzaskiem,
pęknięciem, częścią, my stworzyliśmy pełnię. wolę dziać się z tobą,
nie dzielić. iść skrajem lasu ku.

dzisiaj, jak chce poeta, jestem dla ciebie jedynie siostrą w śmierci,
ale mów do mnie, uspokajaj – to mgła, Maleńka, albo sen.